import from a device file

import from a device file

How to import a device from a device file to ENA